Menu Close

Zmluvné Podmienky Expresnej prepravy

Upozorňujeme zákazníka na ustanovenia, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť spoločnosti a tie, ktoré vyžadujú, aby odberateľ za určitých okolností odškodnil spoločnosť. Spoločnosť nie je spoločným dopravcom a akceptuje balíky a tovar na prepravu len podľa nižšie uvedených podmienok.

DEFINÍCIE A POUŽITIE

1. V týchto podmienkach:
"Spoločnosť" znamená expres.nasapreprava.com
"Osoba" zahŕňa osoby alebo niekoho, alebo korporácie.
"Majiteľ" znamená Vlastníka balíka a / alebo tovaru (vrátane akýchkoľvek obalov, kontajnerov alebo vybavenia), na ktoré sa vzťahuje akákoľvek obchodná činnosť uzavretá podľa týchto Všeobecných zmluvných podmienok a akákoľvek iná osoba, ktorá sa o ne zaujíma.
"Zákazník" znamená akúkoľvek osobu, na ktorej žiadosť alebo v mene ktorej Spoločnosť vykonáva akúkoľvek činnosť alebo poskytuje poradenstvo, informácie alebo služby.
"Balík" znamená balík s maximálnou hmotnosťou do 40 kg, maximálna kombinovaná dĺžka a obvod 3 metre, maximálna dĺžka 2 metre, maximálna výška 0,6 metra a maximálna šírka 0,8 metra, t.j. maximálny povolenýobjem balíka je 220 litrov.

(A) Tieto Všeobecné podmienky upravujú výhradne všetky činnosti Spoločnosti, bez ohľadu na to, či sú bezplatné alebo nie, týkajúce sa odosielania, manipulácie, prekládky, skladovania a všetkých opatrení na prepravu a to bez ohľadu na to, či je vykonávaná samotnou spoločnosťou alebo treťou stranou pridelenou Spoločnosťou bez ohľadu na akékoľvek podmienky (ústne alebo písomné) alebo údajné odchýlky od ustanovení tejto zmluvy obsiahnuté v akejkoľvek korešpondencii predloženej spoločnosťou Zákazníkovi, pokiaľ sa výslovne písomne nedohodne s generálnym riaditeľom alebo výkonným riaditeľom Spoločnosti.
(B) Ak sa akékoľvek právne predpisy povinne uplatňujúce na podnikateľskú činnosť, tieto Všeobecné podmienky sa v súvislosti s touto činnosťou chápu tak, že podliehajú takejto právnej úprave a nič z týchto podmienok nebude interpretované ako vzdanie sa spoločnosti ktoréhokoľvek z jej práv alebo imunity alebo ako navýšenie akejkoľvek zodpovednosti alebo záväzkov podľa týchto právnych predpisov a ak akákoľvek časť týchto podmienok je v rozpore s takýmito právnymi predpismi v akomkoľvek rozsahu, takáto časť bude v takom rozsahu a v žiadnom prípade prevyšovaná.

2. Objednávateľ zaručuje, že je buď Vlastníkom alebo splnomocneným zástupcom Majiteľa, a tiež že akceptuje tieto Podmienky nielen pre seba, ale aj ako splnomocnenca a na účet Majiteľa.

3. Pri poverení objednávateľa uzavrieť so spoločnosťou akúkoľvek zmluvu a / alebo pri prijímaní akéhokoľvek dokumentu vydaného Spoločnosťou v súvislosti s touto zmluvou majiteľ a príjemca súhlasí s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami pre seba a svojich zástupcov a pre akékoľvek strany, v ktorých mene oni alebo ich zástupcovia môžu konať, a najmä, ale bez toho, aby bola dotknutá všeobecnosť tohto ustanovenia, súhlasí s tým, že Spoločnosť bude mať právo vymáhať voči nim spoločne a nerozdielne akúkoľvek zodpovednosť Objednávateľa podľa týchto Podmienok, alebo od nich získať akékoľvek sumy, ktoré má zaplatiť zákazník, ktoré neboli na základe riadnej požiadavky zaplatené.

SPOLOČNOSŤ

4. (A) S výhradou ustanovení 12 a 13 nižšie je Spoločnosť oprávnená obstarávať niektoré alebo všetky svoje služby ako zástupca alebo poskytovať tieto služby ako splnomocnenec.
(B) Ponuka a akceptácia súhrnnej ceny za vykonanie akejkoľvek služby alebo služieb sama osebe nestanoví, či by takáto služba alebo služby mala byť usporiadaná spoločnosťou konajúcou ako zástupca alebo poskytnutá hlavnou spoločnosťou konajúcou ako zmluvná strana.
(C) Spoločnosť pri konaní ako zástupca neuskutočňuje ani nepredpokladá uzavretie zmluvy so zákazníkom o preprave, skladovaní, balení alebo manipulácii s akýmikoľvek balíkmi alebo tovarmi ani o inej fyzickej službe vo vzťahu k nim a koná výlučne v mene Objednávateľa pri zabezpečovaní služieb uzatváraním zmlúv s tretími stranami tak, aby vznikli priame zmluvné vzťahy medzi Zákazníkom a týmito tretími stranami.
(D) Spoločnosť na požiadanie objednávateľa poskytne dôkaz o akejkoľvek zmluve uzatvorenej ako zástupca pre objednávateľa. V prípade, že Spoločnosť môže byť v omeškaní s touto povinnosťou, bude sa to považovať za zmluvnú zmluvu so zákazníkom ako so sprostredkovateľom plnenia pokynov Objednávateľa.
5. Ak a v rozsahu, v akom spoločnosť uzavrela zmluvu ako hlavný zodpovedný za vykonávanie ktorejkoľvek z jej služieb, zaväzuje sa tým vykonať alebo vlastným menom obstarávať vykonávanie týchto služieb a vždy podlieha všetkým týmto službám.
Podmienkami , a najmä ustanoveniami 26-29 tejto Zmluvy, prijíma zodpovednosť za stratu alebo poškodenie predmetov, ktoré vzniknú v čase, keď prevezme Balíky alebo tovar na jeho náklady, a čas, kedy má Spoločnosť právo obrátiť sa na Zákazníka, príjemcu alebo Majiteľa prevziať zásielky alebo tovar.
6. Ak Spoločnosť v súlade s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami vystupuje ako konateľ v mene Objednávateľa, Spoločnosť je oprávnená a Objednávateľ týmto výslovne oprávňuje Spoločnosť uzavrieť zmluvy v mene zákazníka:
(a) na prepravu balíkov akoukoľvek cestou, prostriedkami alebo osobou;
(b) na skladovanie, balenie, prekládku, nakladanie, vykladanie alebo manipuláciu s balíkmi akoukoľvek osobou na akomkoľvek mieste a počas akéhokoľvek časového obdobia;
(c) na prepravu alebo skladovanie balíkov v dopravných jednotkách alebo na nich, ako je definované v článku 20, a s iným tovarom akejkoľvek povahy; a
(d) robiť také akty, ktoré podľa názoru Spoločnosti môžu byť primerane potrebné pri plnení svojich povinností v záujme Zákazníka.
7. (A) Vyzdvihnutie balíkov bude potvrdené na dokladoch o prijatí poskytnutých Spoločnosťou. V prípade, že odosielateľ odovzdá údaje o balíkoch spoločnosti prostredníctvom diaľkového prenosu údajov, samotný prenos údajov sa nebude považovať za dôkaz prima facie za skutočnosť, že predmety uvedené v elektronickom prepravnom zozname boli skutočne zaslané spoločnosti. Spoločnosť nie je povinná porovnávať predložené údaje o balíkoch so skutočným, zodpovedajúcim vstupným skenovaním balíkov, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak. Preto chýbajúce oznámenie odosielateľovi o nezrovnalostiach medzi predloženými údajmi o balíkoch, ale neprítomnosťou prichádzajúcej kontroly sa nepovažuje za potvrdenie prepravného zoznamu alebo za prijatie príslušných predmetov.
(B) Spoločnosť vynaloží maximálne úsilie na doručenie balíkov adresátom v Írsku v pracovných dňoch (od pondelka do piatku s výnimkou štátnych sviatkov) v lehote 24 hodín (48 hodín na dodanie na iné ostrovy) od prijatia Spoločnostou; Spoločnosť však vôbec nezaručuje dodávku v uvedenom období. Spoločnosť si vyhradzuje primeranú slobodu, pokiaľ ide o prostriedky, cestu a postup, ktoré sa majú dodržiavať pri manipulácii, skladovaní a preprave balíkov.
8. Spoločnosť je oprávnená plniť ktorúkoľvek z jej záväzkov v tejto zmluve samostatne alebo jej materskou, dcérskou alebo pridruženou spoločnosťou. Ak sa nedohodne inak, akákoľvek zmluva, na ktorú sa vzťahujú tieto Všeobecné obchodné podmienky, je spoločnosťou vykonávaná vo vlastnom mene a tiež ako zástupca a v mene materskej, dcérskej spoločnosťi alebo pridruženej spoločnosťi a každá z takýchto spoločnosťí má nárok na výhody týchto podmienok.
9. (A) S výhradou Podkapitoly (B) tejto Zmluvy má Spoločnosť všeobecné záložné právo na všetky tovary, Balíky a doklady týkajúce sa tovaru, ktorý má vo vlastníctve, do úschovy alebo na kontrolu všetkých súm splatných kedykoľvek od Objednávateľa alebo Vlastníka a je oprávnená predávať alebo nakladať s týmito tovarmi alebo dokumentmi ako zástupca a na náklady objednávateľa a uplatniť výnosy na zaplatenie takýchto súm na základe 28-dňovej výpovednej lehoty písomne Zákazníkovi. Pri účtovaní odberateľovi za zostávajúci zostatok po zaplatení akejkoľvek sumy splatnej Spoločnosti a nákladov na predaj alebo vyradenie bude Spoločnosť zbavená akéhokoľvek záväzku v súvislosti s tovarom alebo dokumentmi.
(B) Ak sú balíky alebo tovar nachylné na zničenie alebo znehodnoťene, právo Spoločnosti na predaj alebo nakladanie s tovarom alebo balíkmi vzniká bezprostredne po zaplatení akejkoľvek sumy Spoločnosti, ktorá podlieha len tomu, upozorniť zákazníka na zámer predaja alebo disponovania s tovarom alebo balíkmi predtým, ako tak urobí.
10. Spoločnosť je oprávnená ponechať si a zaplatiť všetky sprostredkovania, provízie, príspevky a iné odmeny bežne zadržané alebo vyplatené spoločnostiam, ktoré prevádzkujú podniky dodávajúce balíky.
11. (A) EXPRES.NASAPREPRAVA.COM vykoná dva pokusy o doručenie.
(B) Ak Zákazník, príjemca alebo Majiteľ nieje ochotný prevziať balík, v čase a mieste, kedy a kde je Spoločnosť oprávnená požiadať takúto osobu, aby prevzala dodávku, je Spoločnosť oprávnená - doručiť Balíky na proti podpis akejkoľvek inej osoby ako adresáta, ktorá sa môže za daných okolností domnievať, že má oprávnenie prijímať balíky. Takéto osoby zahŕňajú najmä (ale nielen) susedov a osôb prítomných v priestoroch adresáta príjemcu, alebo - skladovať balíky na výlučné riziko zákazníka, na základe čoho zodpovednosť spoločnosti v súvislosti s predmetmy úplne zaniká a náklady na takéto ukladanie, ak sú zaplatené alebo splatné Spoločnosťou alebo akýmkoľvek zástupcom alebo subdodávateľom Spoločnosti, hradí Zákazník Spoločnosti okamžite na požiadanie.
(C) Spoločnosť bude mať na náklady Klienta právo nakladať (predajom alebo iným spôsobom za primeranú za všetkých okolností):
1. po 28-dňovom písomnom upozornení pre zákazníka alebo v prípade, že zákazníka nemožno vysledovať a bolo vynaložené primerané úsilie na kontaktovanie všetkých strán, o ktorých Spoločnosť môže odôvodnene predpokladať, že majú záujem o balíky, akékoľvek balíky, ktoré boli spoločnosťou vlastnene 90 dní a ktoré nemožno doručiť podľa pokynov; a
2. Bez predchádzajúceho upozornenia zásielky, ktorých obsah uhynul, znehodnotil sa alebo zmenil charakter, ktorý spôsobil alebo sa dá odôvodnene predpokladať, že spôsobí stratu alebo poškodenie tretím stranám alebo porušuje platné zákony alebo predpisy ,
12. (A) Žiadne poistenie nebude vykonané s výnimkou výslovných pokynov, ktoré mu písomne poskytne objednávateľ, a všetky poistné plnenia vykonané spoločnosťou podliehajú obvyklým výnimkám a podmienkam poistných zmlúv poisťovne alebo upisovateľov, ktorí znášajú riziko. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, Spoločnosť nebude mať žiadnu povinnosť vykonať samostatné poistenie na každej zásielke, ale môže ju vyhlasovať za akúkoľvek otvorenú alebo všeobecnú poistnú zmluvu, ktorú spoločnosť vlastní.
(B), pokiaľ Spoločnosť súhlasí s tým, že zabezpečí poistenie, Spoločnosť koná výlučne ako splnomocnenec pre Objednávateľa a vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie tohto poistenia a to podlieha obmedzeniam zodpovednosti obsiahnutým v ustanoveniach 29 tohto zákona.
13. Spoločnosť poskytne poradenstvo a informácie v akejkoľvek forme, ktorá je poskytovaná Spoločnosťou len pre objednávateľa, a zákazník odškodní Spoločnosť pre prípadnú zodpovednosť, nároky, stratu, škodu, náklady alebo výdavky vyplývajúce na základe rád alebo informácií od akejkoľvek inej osoby. S výnimkou osobitných dojednaní, ktoré boli predtým písomne vyhotovené, rady a informácie, ktoré nesúvisia s konkrétnymi pokynmi prijatými spoločnosťou, sú poskytované bezplatne a bez zodpovednosti.
(A) Z prepravy sú vylúčené tieto tovary a balíky:
1. nedostatočne zabalené balíky; počítače (stolné počítače, počítače, notebooky) a monitory musia byť v pôvodnom obale, ktorý je vhodný na dopravu,
2. sklo a iné tovary, ktoré vyžadujú obzvlášť opatrnú úpravu (pretože sú napríklad obzvlášť krehké alebo môžu byť prepravované len vzpriamene alebo iba na určitej strane);
3. produkty podliehajúce skaze alebo citlivé na teplotu, smrteľné pozostatky, živé zvieratá,
4. tovar mimoriadnej hodnoty (napríklad peniaze, akékoľvek dokumenty v hodnote za peniaze (napr. Akcie atď.), Drahé kovy, drahé kamene, pravé šperky, autentické perly, starožitnosti, umelecké diela);
5. telefónne karty a predplatené karty pre mobilné telefóny,
6. strelné zbrane a strelivo,
7. batožinu a fľaše,
8. pri preprave do zahraničia: tabakové výrobky, alkoholické nápoje, osobné veci a tovar z ATA karnetu,
9. z leteckej prepravy: zakázaný tovar podľa nariadenia (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 a jeho vykonávacích pravidiel v znení neskorších zmien,
10. všetky ostatné balíky, ktorých hodnota presahuje 1 000,00 EUR.
V prípade, že by zákazník dodával Spoločnosti akýkoľvek takýto tovar alebo spôsobil, že Spoločnosť bude manipulovať s takýmto tovarom alebo s ním bude zaobchádzať, Spoločnosť nebude nijakým spôsobom za takýto tovar zodpovedná.
14. (B) Spoločnosť sa môže kedykoľvek vzdať svojich práv a výnimiek zo zodpovednosti podľa vyššie uvedeného odseku A vzhľadom na ktorúkoľvek jednu alebo viac kategórií tovarov uvedených v tomto dokumente alebo ktorejkoľvek časti akejkoľvek kategórie. Ak takéto upustenie nie je v písomnej forme, povinnosť preukázať takýto tovar musí byť na Zákazníkovi.
15. Spoločnosť za žiadnych okolností neprijme ani neobchoduje s balíčkami, ktorých obsah je nebezpečný alebo škodlivý, alebo je pravdepodobné, že bude obsahovať alebo povzbudzovať škodcov alebo iných škodcov, alebo môže poškodiť alebo ovplyvniť iné tovary. Ak sú takéto balíky odovzdané Spoločnosti, Spoločnosť si vyhradzuje právo na náklady objednávateľa balíky odstrániť alebo inak zabezbečiť.

ZÁKAZNÍK

17. Zákazník zaručuje, že:
1. popis a podrobnosti všetkých zasielok poskytnutých zákazníkom alebo v jeho mene sú úplné a presné.
2. všetky balíky boli riadne a dostatočne pripravené, zabalené, uložené, označené a / alebo označené a príprava, balenie, uskladnenie, označovanie a označovanie sú vhodné pre akékoľvek operácie alebo transakcie ovplyvňujúce balíky a charakter balíkov.
3. ak spoločnosť obdrží balíky od zákazníka už uložené v kontajneri, prívese, cisterne alebo akomkoľvek inom zariadení špeciálne skonštruovanom na prepravu tovaru pozemnou, námornou alebo leteckou dopravou (ďalej len jednotlivo označované ako "doprava jednotka "), dopravná jednotka je v dobrom stave a je vhodná na prepravu balíkov ktoré su naložené v ňom alebo na ňom, do určeného cieľa.
18. Ak zákazník doručí Spoločnosti alebo spôsobí, že Spoločnosť bude riešiť alebo manipulovať s balíčkami, ktorých obsah je nebezpečný alebo škodlivý, alebo pravdepodobne bude povzbudzovať škodcov alebo môže spôsobiť poškodenie alebo postihnutie iného tovaru, alebo ak Zákazník poskytne Spoločnosti balík inak než na základe osobitných dojednaní, ktoré boli predtým písomne uvedené v článku 13 (A) vyššie, alebo spôsobia, že spoločnosť bude obchodovať s balíkmi, ktorých obsah je vylúčený z prepravy, straty alebo škody vzniknuté v súvislosti s týmito zásielkami a odškodní Spoločnosť za všetky sankcie, nároky, škody, náklady a výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito zasielkami, a zasielky môžu byť riešené takým spôsobom, ako spoločnosť alebo akákoľvek iná osoba, považujú za vhodné,
(A) Zákazník nie je oprávnený priradiť akékoľvek pohľadávky voči Spoločnosti tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.
(B) Zákazník sa zaväzuje, že voči žiadnemu riaditeľovi, zamestnancovi, subdodávateľovi alebo zamestnancovi spoločnosti alebo niektorému z jeho subdodávateľov nebudú vznesené žiadne nároky, ktoré im ukladajú alebo pokúšajú sa im uložiť akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti so službami, ktoré sú predmetom týchto zmlúv a podmienok a ak by takýto nárok mal vzniknúť, odškodní Spoločnosť za všetky jeho dôsledky.
19. Zákazník odškodní Spoločnosť za:
1. všetky zodpovednosti, stratu, škodu, náklady a výdavky (vrátane bez toho, aby bola dotknutá všeobecnosť vyššie uvedeného, všetky clá, dane, impostity, odvody, vklady a výdavky akéhokoľvek charakteru vyberané akýmkoľvek orgánom vo vzťahu k zasielkám) spoločnosti konajúcej v súlade s pokynmi zákazníka alebo vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia zo strany zákazníka akejkoľvek záruky obsiahnutej v týchto podmienkach alebo z nedbanlivosti zákazníka a
2. bez odchýlky od vyššie uvedeného odseku A, akékoľvek záväzky prevzaté alebo vynaložené Spoločnosťou, keď spoločnosť z dôvodu vykonania pokynov Objednávateľa dostatočne zodpovedala alebo sa môže stať zodpovednou voči akejkoľvek inej strane a
3. všetky nároky, náklady a požiadavky čohokoľvek a kohokoľvek, ktoré prevyšujú zodpovednosť Spoločnosti podľa podmienok uvedených v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach bez ohľadu na to, či takéto nároky, náklady a požiadavky vznikajú z nedbanlivosti alebo v súvislosti s nedbanlivosťou alebo porušením povinnosť spoločnosti, jej zamestnancov, subdodávateľov alebo zástupcov.
20.
1. Objednávateľ je povinný zaplatiť Spoločnosti v hotovosti alebo iným spôsobom, všetky sumy bezodkladne v čase splatnosti, splatné bez zníženia nároku alebo z dôvodu akéhokoľvek odkladu , protinároku alebo započítania.
2. Ak je klient v omeškaní s úplnou alebo čiastočnou platbou, je spoločnosť oprávnená účtovať úroky z omeškania so sadzbou 4% nad trojmesačnú sadzbu Euribor platnú v deň splatnosti platby. Pokiaľ je klient v omeškaní, úroková sadzba sa prispôsobí skutočnej trojmesačnej sadzbe Euribor každé tri mesiace.
22. Aj napriek tomu, že spoločnosť prijala pokyny na vyzdvihnutie tovaru, balíkov, ciel, poplatkov alebo iných výdavkov od príjemcu alebo akejkoľvek inej osoby, zostáva zodpovedný za tieto tovary, balíky, povinnosti, poplatky alebo výdavky aj pri absencii dôkazov o platbe (z akéhokoľvek dôvodu) .

ZODPOVEDNOSŤ A OBMEDZENIA

22. Spoločnosť bude plniť svoje povinnosti primeraným stupňom starostlivosti, zručnosti a úsudku.
23. Spoločnosť je zbavená zodpovednosti za akúkoľvek stratu alebo škodu, v rozsahu, v akom je táto strata alebo škoda spôsobená:
1. štrajkom, zablokovanim, zastavením alebo zadržaním práce, dôsledky ktorým sa Spoločnost nemôže vyhnúť vykonaním rozumnej starostlivosti;
2. akákoľvek príčina alebo udalosť, ktorej sa Spoločnosť nemôže vyhnúť a dôsledky ktorej spoločnosť nemôže zabrániť vykonaním primeranej starostlivosti.
24. S výnimkou podľa osobitných dojednaní, ktoré boli predtým písomne prijaté, Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za dátumy odchodu alebo príchodu balíkov.
25.
1. S výhradou ustanovenia 2
(B) a podkolu
(D) zodpovednosťou Spoločnosti, a bez ohľadu na to, že príčina straty alebo škody je nevysvetliteľná, nesmie prekročiť
1. v prípade nárokov na stratu alebo poškodenie balíkov
a) hodnotu stratených alebo poškodených zasielok alebo
b) 50,00 EUR za zásielku, podľa toho, ktorá hodnota je najmenšia
2. v prípade všetkých ostatných nárokov s výnimkou tých, ktoré sú predmetom doložky 25 (B),
(a) hodnotu zasielok, ktoré sú predmetom príslušnej transakcie medzi spoločnosťou a jej zákazníkom; alebo
b) 50,00 EUR za zasielku alebo
c) 75,000 osobitných práv čerpania (SDR), ako ich vymedzuje Medzinárodný menový fond, pokiaľ ide o každú jednu transakciu, podľa toho, ktorá hodnota je najmenšia.
Za účelom článku 25 (A) je hodnota zásielok taká, aka bola alebo mala byť pri ich odoslaní. Hodnota ZPČ sa vypočíta k dátumu, kedy Spoločnosť prijala pohľadávku písomne.
2. S výhradou vyššie uvedenej doložky 2 (B) a nižšie uvedenej doložky (D) zodpovednosť spoločnosti za stratu alebo škodu v dôsledku nedodania alebo zabezpečenia dodania balíkov v primeranom čase alebo (ak existuje osobitná dohoda podľa článku 24), aby dodržali dohodnuté dátumy odchodu alebo príchodu, nesmú za žiadnych okolností presiahnuť sumu rovnajúcu sa dvojnásobku sumy poplatkov spoločnosti v súvislosti s príslušnou transakciou.
3. S výnimkou takejto straty alebo škody, ako je uvedené v pododseku B a s výhradou vyššie uvedenej doložky 2 (B) a nižšie uvedenej doložky (D), Spoločnosť za žiadnych okolností nie je zodpovedná za nepriame alebo následné straty, ako napríklad (ale nie výlučne) strata ziskov, strata trhu alebo dôsledky oneskorenia alebo odchýlky, ktorá bola spôsobená.
4. Spoločnosť môže na základe osobitného dojednania dohodnutého písomne prevziať zodpovednosť, ktorá prekračuje limity uvedené v odsekoch A až C vyššie, keď sa Zákazník zaviaže uhradiť dodatočné poplatky Spoločnosti za prijatie takéhoto zvýšeného záväzku. Podrobné informácie o dodatočných poplatkoch spoločnosti budú poskytnuté na požiadanie.
27.
(A) Akýkoľvek nárok Zákazníka voči Spoločnosti vyplývajúci z akejkoľvek služby poskytnutej Zákazníkovi alebo ktorý sa Spoločnosť zaviazala poskytnúť, môže byť podaná písomne riaditeľovi služieb na vyššie uvedenej adrese spoločnosti a uskutoční sa do jedného mesiaca od dátumu prijatia položky 27. (A) Akýkoľvek nárok neuskutočnený tak, ako je uvedené vyššie, sa považuje za zrieknutý a úplne vylúčený, s výnimkou prípadov, kedy môže Zákazník preukázať, že nemôže dodržať vyššie uvedené lehoty a že reklamáciu uplatnil hneď ako to bolo primerane možné. Bez ohľadu na vyššie uvedenú vetu bude Spoločnosť v každom prípade zbavená akéhokoľvek záväzku, ktorý vznikne v súvislosti s akoukoľvek službou poskytnutou zákazníkovi alebo ktorej sa Spoločnosť zaviazala poskytnúť, ak nebude podaná žaloba a písomne oznámená Spoločnosti do 9 mesiacov od zaúčtovania položky.

OBAL, PRÍPRAVA ZÁSIELKY A OZNAČENIE ZÁSIELKY

28. Každá zásielka musí byť zabalená a uzatvorená spôsobom, ktorý zodpovedá hmotnosti, tvaru a povahe zásielky. Obal zásielky musí byť dostatočne pevný a musí umožniť jednoduchú manipuláciu pri preprave. Odosielateľ zodpovedá za správne a primerané balenie zásielky a za škodu, ktorá môže vzniknúť z dôvodu použitia vadného, poškodeného, nevhodného alebo nedostatočného obalu zásielky. Ak zásielka vyžaduje starostlivé zaobchádzanie je odosielateľ povinný takúto zásielku tiež riadne označiť potrebnými symbolmi a nápismi. Upozornenie na starostlivé zaobchádzanie nezbavuje odosielateľa zodpovednosti za správne a primerané balenie zásielky.

(A)ŠTANDARDNÁ ZÁSIELKA
Za štandardnú zásielku považujeme je zásielku zabalenú v kartónovej škatuli, pevne zviazanú (zlepenú lepiacou páskou), alebo pevný kufor a podobne, manipulovateľné jednou osobou, dobre skladovateľné a prepravovateľné. Dĺžka najdlhšej hrany nesmie byť viac ako 120 cm, maximálna váha 1 ks zásielky je 40 kg. Na zásielke musí byť uvedené meno, adresa a kontakt prijímateľa a odosielateľa. Maximálny povolený objem jednej krabice je 220 litrov.

(B)NEŠTANDARDNÁ ZÁSIELKA
Neštandardné zásielky sú vylúčene z expresnej prepravy. Môžu byť prepravované iba v rámci "ŠTANDARDNEJ PREPRAVY"

(C) Zásielka musí byť viditeľne označená úplnou adresou odosielateľa a príjemcu.

(D) AJ bicykel musí byť pripravený na prepravu.
Bycikel musí byť zabalený v krabici ktorá splňa požiadavky "EXPRESNEJ PREPRAVY"

(E) Elektronika ako TV, monitor, PC a podobne musí byť zabalená v originálnej krabici. Inak bude prepravovaná bez garancie (nedá sa ani pripoistiť.) Je potrebné mať k dispozícii doklad ktorý dokazuje hodnotu posielanej elektroniky.

(F) Sklo, keramika, rastliny a podobne sú prepravované na vlastnú zodpovednosť. Nevsťahuje za na ne ani základné poistenie a nedajú sa pripoistiť.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

29.
Vaše osobné údaje budú spracovávané za účelom využívania služieb poskytovaných spoločnosťou expres.nasapreprava.com a nasapreprava.com pre jej marketingové účely.

Súhlasom s podmienkami prepravy pri vypísani objednávky, ako aj svojím podpisom na nákladný list pri vyzdvihovaní objednávky, udeľujete, podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) , ďalej ako GDPR, spoločnosti nasapreprava.com súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e- mailová adresa za účelom informovania o akitivitách spoločnosti nasapreprava.com a marketingových cieľov reklamováním vlastných výrobkov a služieb. Súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytuje osobne, slobodne, vážne a informovane s vedomím, že ho môžete kedykoľvek odvolať.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, JURISDIKCIA A PRÁVO,

30. Tieto Všeobecné podmienky a akýkoľvek akt alebo zmluva, na ktorú sa vzťahujú, sa riadia právnymi predpismi Írskej republiky a akýkoľvek spor vyplývajúci z akéhokoľvek úkonu alebo zmluvy, na ktorú sa vzťahujú tieto podmienky, podlieha výlučnej jurisdikcii súdy Írskej republiky.
31. Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných zmluvných podmienok stane alebo stane nelegálnym, neplatným alebo nevykonateľným v žiadnom prípade podľa írskeho práva, ktoré neovplyvní alebo nepoškodí zákonnosť, platnosť alebo vynútiteľnosť akéhokoľvek iného ustanovenia týchto všeobecných podmienok a podmienky.(Tieto všeobecné obchodné podmienky sú upravené z "štandardných obchodných podmienok inštitútu zasielateľov nákladných vozidiel v Írsku"). Stav: august 2016
32.Tieto Prepravné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.8.2018 a platia až do odvolania. Prepravca si vyhradzuje právo zmeniť tieto Prepravné podmienky kedykoľvek. Aktuálne prepravné podmienky sú vždy uvedené na webovej stránke expres.nasapreprava.com. Každá aktualizácia prepravných podmienok je k dispozícii v písomnej podobe ako aj predchádzajúce verzie prepravných podmienok. Tieto prepravné podmienky rušia platnosť všetkých predchádzajúcich vrátane ich aktualizácií.